top of page

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 2

"มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21"

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 2 "มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21" ในวันพฤหัสบดีที่  28  พฤษภาคม  2558  ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครือข่ายการวิจัยในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัย การทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เครือข่ายประชาชื่น จึงจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 2 "มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21" ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยในเครือข่ายประชาชื่นและนอกเครือข่าย 

 

วัตถุประสงค์ของการประชุม 
    1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประชาชื่น
    2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคคลผู้สนใจจากภายนอกเครือข่ายประชาชื่น
    3. เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประชาชื่น และระหว่างสถาบันอุดมศึกษานอกเครือข่ายประชาชื่น

 

รูปแบบการจัดงาน 
รูปแบบการจัดงาน มีการปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ผลงานวิจัยที่มีผลงานดีจะได้รับการคัดเลือกลงวารสารของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประชาชื่น งานวิจัยที่นำเสนอ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

กลุ่มที่ 3 ด้านการศึกษา

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ผู้นำเสนอผลงานชำระค่าลงทะเบียน     2,500 บาท

Presentation                                 2,500 Baht

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมวิชาการ           500 บาท

Participant                                      5oo Baht

 

 

bottom of page