ประวัติความเป็นมา

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28  พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now