ประวัติความเป็นมา

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28  พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.jpg
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.jpg

press to zoom
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.jpg
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.jpg

press to zoom
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.jpg
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.jpg

press to zoom
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.jpg
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.jpg

press to zoom
1/16