top of page
MY BUTTON
MY BUTTON
การประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น "วิจัยสู่นวัตกรรม นำไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุนักวิจัยไทย

ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุนักวิจัยไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง "ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุนักวิจัยไทย" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

bottom of page