top of page

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 

16 ถนนมอเตอร์เวย์  แขวงประเวศ  เขตประเวศ

 

กรุงเทพมหานคร 10250

 

อีเมล: prachacheunnetwork@gmail.com

 

เบอร์โทรศัพท์ 02 769 4000 ต่อ 2014

 

โทรสาร 02 769 4098

 

 

 
bottom of page